میکروب شناسی

میکروب شناسی


دسته بندی : Clinical

🔺 میکروب شناسی
عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها (AST) و ارزیابی نمونه های سرولوژیکی برای بیماری های عفونی می باشد. این موارد در تشخیص و درمان بیماری های عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد. در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه های گروه پاتوبیولوژی آج 
پرسنلی مجرب با استفاده از متد روز دنیا به ارائه خدمات می پردازند. 

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *